Action Idols - Age of Young Dragons
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Action Idols - Age of Young Dragons

Thể Loại Truyện : Action

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 880

Tóm tắt:

Chưa rõ nội dung, fighting học đường, có vẻ như y chang breaker

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

21/11/2015

Chapter 23

13/11/2015

Chapter 22

07/11/2015

Chapter 21

24/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

25/05/2015

Chapter 1.2

25/05/2015

Chapter 2.1

25/05/2015

Chapter 2.2

26/05/2015

Chapter 3

01/06/2015

Chapter 4

08/06/2015

Chapter 5

21/06/2015

Chapter 6

21/06/2015

Chapter 7

11/07/2015

Chapter 8

11/07/2015

Chapter 9

20/07/2015

Chapter 10

24/07/2015

Chapter 11

25/07/2015

Chapter 12

07/08/2015

Chapter 13

15/08/2015

Chapter 14

21/08/2015

Chapter 15

29/08/2015

Chapter 16

05/09/2015

Chapter 17

19/09/2015

Chapter 18

04/10/2015

Chapter 19

04/10/2015

Chapter 20

18/10/2015

Chapter 21

24/10/2015

Chapter 22

07/11/2015

Chapter 23

13/11/2015

Chapter 24

21/11/2015

Chapter 25

27/11/2016
Top