Bloody Monday Last Season
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bloody Monday Last Season

Thể Loại Truyện : Drama, Live action, Mature, Psychological, Romance, Other, Action

Ngày tạo: 30-08,2014

Ngày cập nhật: 30-08,2014 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 808

Tóm tắt:

Diễn ra một năm sau các sự kiện ở phần 2. Lần này Fujimaru Takagi (Falcon) đã quay lại với tư cách là khủng bố.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

30/08/2014

Chapter 11

10/08/2014

Chapter 10

26/07/2014

Chapter 9

05/07/2014

Chapter 8

21/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/05/2014

Chapter 2

24/05/2014

Chapter 3

24/05/2014

Chapter 4

24/05/2014

Chapter 5

24/05/2014

Chapter 6

31/05/2014

Chapter 7

08/06/2014

Chapter 8

21/06/2014

Chapter 9

05/07/2014

Chapter 10

26/07/2014

Chapter 11

10/08/2014

Chapter 12

30/08/2014
Top