Musashi number Nine
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Musashi number Nine

Thể Loại Truyện : Drama, Gender Bender, Shoujo, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 02-04,2015

Ngày cập nhật: 02-04,2015 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,077

Tóm tắt:

. Vì để dễ dàng lừa tình những bạn mới xem hơn, mình sẽ không đưa ra summary, ha? xD

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

02/04/2015

Chapter 23

23/09/2014

Chapter 21.6

31/07/2014

Chapter 21.5

31/07/2014

Chapter 21.4

31/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/05/2011

Chapter 2

06/05/2011

Chapter 3

06/05/2011

Chapter 4

06/05/2011

Chapter 5

06/05/2011

Chapter 6

06/05/2011

Chapter 7

06/05/2011

Chapter 8

06/05/2011

Chapter 9

06/05/2011

Chapter 10

06/05/2011

Chapter 11

06/05/2011

Chapter 12

06/05/2011

Chapter 13

06/05/2011

Chapter 14

06/05/2011

Chapter 15

06/05/2011

Chapter 16

06/05/2011

Chapter 17

06/05/2011

Chapter 18

06/05/2011

Chapter 19

06/05/2011

Chapter 20

06/05/2011

Chapter 20.1

28/05/2014

Chapter 20.2

28/05/2014

Chapter 20.3

02/06/2014

Chapter 21.1

07/07/2014

Chapter 21.2

07/07/2014

Chapter 21.3

07/07/2014

Chapter 22

11/07/2014

Chapter 21.4

31/07/2014

Chapter 21.5

31/07/2014

Chapter 21.6

31/07/2014

Chapter 23

23/09/2014

Chapter 24

02/04/2015