Please Save My Earth
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Please Save My Earth

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Psychological, Romance, Shoujo, Supernatural, Other

Ngày tạo: 31-08,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (6 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 270

Tóm tắt:

N/A

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

31/08/2014

Chapter 4

25/01/2014

Chapter 3

18/01/2014

Chapter 2

17/12/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/11/2013

Chapter 2

17/12/2013

Chapter 3

18/01/2014

Chapter 4

25/01/2014

Chapter 5

31/08/2014

Chapter 6

27/11/2016
Top